تاریخ


رشته تاریخ

تاریخ یک رشته‌ی علمی است که به شناخت و معرفت در حوادث مهم گذشته‌ی انسان می‌پردازد. توجه داشته باشید که این نوع علم نباید با علوم کاربردی اشتباه گرفته شود. بلکه به عنوان یکی از علوم راهبردی در دوره‌ی مدرنیته در نظر گرفته می‌شود. لذا امروزه علم تاریخ نه در معنای science (علم در معنای تجربی و ...) و نه در معنای knowledge، که در معنای discipline (رشته ی علمی) جایگاه ویژه ای به خصوص در رابطه با مطالعات میان رشته ای دارد.

در معرفی رشته تاریخ می توانیم بگوییم مطالعه در مستند سازی های گذشته است. رشته تاریخ از طریق نظم دادن به روایت ها برای توصیف، تحلیل، بررسی و پرسش در وقایع گذشته و الگوهای علت و معلولی آن ها استفاده می کند. تاریخ در برگیرنده رویدادهای گذشته، کشف، جمع آوری، سازماندهی و ارائه مستندات می باشد. رشته تاریخ به دنبال درک رابطه بین گذشته، حال و آینده است. متخصصان رشته تاریخ تحقیق می کنند که چگونه افراد و اتفاقات گذشته، حال را شکل می دهند و آینده را آگاه می کنند. آن ها اهمیت فرهنگ های گوناگون، زبان ها، قومیت ها و نظام های سیاسی را مورد ارزیابی قرار می دهند؛ به همین دلیل دانشجویان رشته تاریخ زبان ها را نیز مطالعه می کنند.دایره المعارف بریتانیکا تاریخ را اینگونه تعریف می کند: "تاریخ، قواعدی است که رویدادهای ثبت شده (به عنوان عامل تاثیرگذار بر مردم یا ملت) را با حفظ تسلسل تاریخی و زمانی آن، بر اساس بررسی انتقادی منابع و ارائه توضیحی درباره علل آن ها مطالعه می کند." مطالعه تاریخ نگاه متفاوتی به انسان می دهد. دانشجویان رشته تاریخ می آموزند با دقت فکر کنند و با نظم بنویسند. در مجموع تاریخ رشته با اهمیتی است. جمله معروف جورج سانتایانا نیز این اهمیت را تایید می کند؛ "جوامعی که نمی توانند گذشته را به خاططر بسپارند، محکوم به تکرار آن هستند".

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه بهتری در فروشگاه ما داشته باشید.